Onze regels

Gameclub regels

Hieronder zijn de gedrag- en huisregels te vinden van game vereniging Gameclub.

Clubdagen

1.1       We gaan ten alle tijden met respect met elkaar om!          

1.2       We zijn op tijd aanwezig op de Gameclubdagen.    

1.3       Bij afwezigheid graag dit via app of mail melden aan de trainer.   

1.4       Gameclub T-shirt dragen is verplicht

Algemeen

2.1       Het bestuur heeft ten alle tijden het recht om leden toegang tot de vereniging en haar activiteiten te ontzeggen.

2.2       Het bestuur heeft ten alle tijden het recht om leden/deelnemers te verwijderen van een activiteit.     

2.3       Deelnemers aan activiteiten zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organiserende commissie(s) en van het bestuur te allen tijde op te volgen.  

2.4       Potentiële leden mogen maximaal 2 keer per jaar meedoen met een proefles.   

Op officiële feestdagen is de club gesloten, tijdens de schoolvakanties komen de lessen te vervallen, tenzij er een activiteit gecommuniceerd wordt.

2.5       Ouders en/of begeleiders blijven te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen kinderen alsmede de kinderen, die zij begeleiden.

Communicatie

3.1       De vereniging heeft een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt verzonden per e-mail. De frequentie van verschijnen is afgestemd op de behoefte, maar is ten minste eenmaal per jaar.       

3.2       Alle gewone leden, ereleden, oud-leden en bezoekers van Gameclub activiteiten ontvangen de nieuwsbrief, indien zij beschikken over een e-mailadres.       

3.3       De vereniging heeft een website (www.game-club.nl), waar alle relevante informatie op terug gevonden kan worden.

Aansprakelijkheid

4.1       Gameclub is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of schade, van welke aard ook, van eigendom van deelnemers aan activiteiten en leden van Gameclub.

4.2            Bezoekers van activiteiten van Gameclub doen dit op eigen risico.

4.3       Gameclub aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van (leden, commissieleden of bestuursleden van) Gameclub, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Contributie/lidmaatschap

5.1       Contributie dient per vooruitbetaling te geschieden.         

5.2.1       Bij een contributie achterstand of ander verschuldigd bedrag kan deze geïnd worden door een incassobureau.          

5.2.2       Deelnemer/ouders/verzorgers dienen dan ook de hieruit voortvloeiende kosten te betalen.    

5..2.3       Tevens kunnen de lessen aan de deelnemer worden stopgezet, totdat de achterstallige betaling is voldaan.   

5.3       Beëindigen van de lessen dient uitsluitend schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

5.4       Indien de lessen niet meer gevolgd worden, blijft lesgeld verschuldigd totdat de schriftelijke opzegging bij de administratie binnen is.        

5.6       Bij ziekte vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.